divendres, 29 de maig de 2009

Escrit de DEMASAB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Senyors,

El Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, DEMASAB, ha estat fent una observació del contingut de l’informatiu al Diari de Sant Andreu de la Barca, en l’edició de novembre de 2008, núm.138, en referència al títol de la primera pàgina: “La Organización Mundial de la Salud reconoce a Sant Andreu como ciudad saludable”.

Per la qual cosa us exposem una sèrie d’idees que tenim de com hauria de ser una ciutat saludable al segle XXI.

Almenys s’haurien d’haver resolt alguns d’aquests punts, segons les normes i lleis:

1. Territori: A molts llocs no hi ha suficient espai per als cotxes i les persones.

2. Els sorolls per sobre dels límits de la llei.

3. No tenir escoles en zones d’espais fluvials (Programa Marc de l’Aigua).

4. Tenir aigua d’aixeta amb garanties sense trihalometans (subproductes de la cloració de l’aigua).

5. Tenir claveguerams separats: de residuals, i d’aigua natural i pluvials per l’aprofitament d’aigua.

6. Tenir resolt l’espai brut del sòl que queda del canal Sedó (continua el problema).

7. Tenir una atmosfera sana (la tenim contaminada/anàlisi epidemiològic).

8. Disposar d’un carril bici, per evitar part de la contaminació CO2.

9. Tenir més jardins adequats a la nostra climatologia. (Plantes autòctones)

10. Resolta la contaminació de l’aigua de la cubeta de Sant Andreu de la Barca.

11. Disposar de panells solars elèctrics als edificis públics.

Aquests punts, com tothom sap, encara no els tenim resolts del tot. Però hi ha un altre tema que ens sobta, l’Organització Mundial de la Salut, amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient en general, signà la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.

Com se sap, Sant Andreu de la Barca, segons les normes europees, està reconeguda com a zona de contaminació atmosfèrica, referent a la Decisió núm.1600/2002/CE del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 22 de juliol de 2002, que a més estableix: “La necessitat de reduir els nivells de contaminació que limitin al mínim els efectes perjudicials per a la salut humana, i prestar especial atenció a les poblacions més vulnerables i al medi ambient en el seu conjunt, de millorar el control i l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient, inclòs el dipòsit de contaminants, i de proporcionar informació a la ciutadania.” No cal dir que la pols metàl·lica arriba fins i tot als nostres habitatges, segons l’estudi fet pel CSIC, Centre Superior d’Investigacions Científiques.

Per tot això que hem exposat en aquesta carta, us demanem que l’Ajuntament inclogui aquest escrit al Diari de Sant Andreu de la Barca del mes de desembre de 2008.

Esperem que la nostra petició sigui atesa.

Rebeu salutacions cordials.