dissabte, 15 de setembre de 2018

Escrit respecte a les aigües residuals i pluvials abocades sota les vies del carrilet


Aquest passat dilluns, 10 de Setembre, l’associació DEMASAB va informar a l’Ajuntament dels problemes que han provocat les fortes tempestes del dia 17 d’Agost; per les condicions del clavegueram (aigües pluvials i residuals).

Es va fer arribar, presencialment, un escrit on exposa de manera detallada tots els desperfectes; així com, totes les observacions al respecte.

A continuació us deixem l'escrit complet.

A més, adjuntem les fotografies on es veuen residus de tovalloles de WC i pintures a prop del carrer Priorat; contaminen l'aqüífer del subsòl i clavegueram.

******************************************************


Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
A l’atenció de l’alcalde, regidories de Medi Ambient i d’Urbanisme
Assumpte: aigües residuals i pluvials abocades sota les vies del carrilet
Júlia Díez Gómez, amb DNI 37643356-S, com a presidenta del Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambi­ent de Sant Andreu de la Barca, demasab, núm. registre DG Dret i Entitats Jurídiques: 12.075/1990, NIF: G59400267, amb domi­cili social al carrer de la Font, 5, baixos, Centre de Recursos Socioculturals de Sant Andreu de la Barca, c/e: demasab@gmail.com - Mòbil particular: 615 49 22 37. 
EXPOSA.-
1.       El dia 20 d’agost 2018, DEMASAB, va fer registre d’entrada a aquest Ajuntament, núm. 13823, donant informació  dels desperfectes produïts donades les pluges torrencials i les aigües residuals que, juntament amb compreses i tovalloletes humides arribaven al riu, i els problemes de perill pel moviment de les grans pedres que s’havien produït a la vora del riu (el camí també està malmès).
2.       Al punt 2 del mateix escrit, vam informar que passaríem posteriorment a fer observacions dels problemes de les aigües residuals i pluvials que es deixen anar sota les vies del carrilet, un punt proper del pont del carrer Priorat, residuals que van a parar a sobre d’un espai ampli del sòl, terra natural, contaminant-lo de residus, sense controls. Aquest tema l’hem assenyalat diverses vegades perquè l’Ajuntament doni solucions als claveguerams d’aquest entorn, tant per a les aigües residuals com per a les pluvials.

Ø  El Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, DEMASAB, des dels anys 90 hem estat a sobre d’aquest tema dels residus, tenint en compte l’aqüífer del subsol, del qual preníem l’aigua de boca, i fins i tot, denunciant per TV2 els residus que es deixaven a sobre la zona d’inundació del riu.
Ø  En aquest temps, encara no disposàvem del col·lector anomenat Sistema 7, col·locat l’any 1992,  per recollir les aigües residuals que posteriorment anaven a la depuració de Sant Feliu del Llobregat, gestionat per l’AMSHTR (de Sant Andreu de la Barca, anava tot al riu a través de rieres o canal Sedó). Des de llavors fins a avui ja han passat 26 anys. Actualment, en l’àmbit internacional, cada vegada més, creix el coneixement i es veu la necessitat de cuidar l’aigua planetària de forma integral.

3.       “La Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, denominada: Directiva Marco de Agua (DMA).

En España se realizó la transposición mediante Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

 La DMA establece un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, basado en los siguientes objetivos:
- Prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. Además, incluye las necesidades de agua de los ecosistemas terrestres y de los humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos.
- Promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
- Realizar una mayor protección y mejora del medio acuático. En esta materia incluye acciones específicas de reducción progresiva de los vertidos, de las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
- Garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evitar nuevas contaminaciones debiendo alcanzar así mismo el buen estado cuantitativo de las mismas.
- Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. Estos principios deben presidir cualquier política relacionada con los recursos hídricos y por tanto debemos tener presente su implementación en el desarrollo de la tarea de depuración de aguas residuales.” (Es a dir: que no vagin al riu ni al terra, i estar per la no agreujar la contaminació de la Aqüífer del subsòl)
DMA/ La Directiva és l'eina legal que reflecteix la nova manera de gestionar l'aigua. L’objectiu principal no només se centra a satisfer la demanda creixent (usos i explotació), sinó també a equilibrar els diferents usos que en fem amb la necessitat pròpia del medi i la seva conservació (rius, aqüífers, etc.)”  (La negreta es nostra) (Han passat 18 anys)

-Per la qual cosa, el problema dels claveguerams hauria d’estar resolt a la nostra població. I més encara coneixent que part del nostre municipi, està en zona inundable, cosa detallada ja  a l’ampli Estudi de solucions de drenatge pluvial de les conques interceptades pel Canal Sedó, realitzat, per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Estudi general, tenint en compte la topografia del municipi, al qual,  fa menció del punt baix de les conques dels torrents Fondo i de la Fava/Madius, on de nou, han tornat les acumulacions d’aigües amb les pluges del dia 7 d’agost de 2018 que han tornat a baixat fins a la rotonda de la carretera i Centre Comercial.  Aquest estudi va estar realitzat l’any 2007 i es va encarregar a TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TIPSA), per a la redacció de l’estudi de solucions de drenatge pluvial a Sant Andreu de la Barca.
-Les competències dels controls de les aigües residuals són plenament dels ajuntaments, cosa a tenir en compte, en tant que l’aigua és un recurs bàsic que determina tenir-la en compte de forma integral, fins i tot, per a possibles afectacions de l’aigua de boca, donat el deteriorament de les canonades i en el nostre cas, a més, per evitar la contaminació de l’aqüífer del subsol, massa d’aigua núm. 38, protegida per Llei.   -Respecte a les aigües residuals, l’Ajuntament també disposa: d’un l’Estudi Previ d’Arranjament del Sanejament entre el carrer priorat,  Camp Llarg i Av. Sant Andreu de la Barca. Expedient: 3144/2014.
4.      No cal dir la importància de la separació amb doble tub: aigües residuals, i les pluvials, ja que  poden ser d’aprofitament.  -L'aiguat del  divendres 17 d'agost va estar mes greu per aquesta carència. -Segons noticies, es van enregistrar 64,4 litres d'aigua per metre quadrat en només mitja hora, provocant inundacions a baixos i garatges, per la forta acumulació d'aigua als carrers, donat que la xarxa del clavegueram no té prou drenatge. Les zones afectades són coincidents amb les previstes d’anteriors estudis.


5.       Observacions del punt on es deixen anar les aigües residuals sota les vies del FGC
Al costa del pont del carrer Priorat, hi ha una muntanyeta “zona verda” segons el PGOM-1981, i del mateix temps, les Ordenances Generals d’Urbanisme, on del clavegueram exposa: “Article 35: Clavegueram: CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE PROJECTE: 1. La xarxa de clavegueram ha d’estar proveïda per als màxims aiguats possibles amb una freqüència inferior de 10 anys i per als cabals corresponents d’aigües residuals domiciliàries o industrials.”  
-Pues bé, el que hi ha a la zona de la muntanyeta, es el següent:  una zona del terra plena de residus químics de tovalloletes i pintures industrials acumulades.  (Hem fet fotos que adjuntem) Cosa dolenta, tant pel terra que es contamina, com per l’aqüífer del subsol, i pel mateix clavegueram, donat que aquets residus poden taponar-lo. Aquestes aigües residuals i pluvials que baixen dels torrents: Fava/Madius, Fondo, arriben pel Camp Llarg, produint-se els desbordaments dels aiguats a tot l’entorn, donat que el clavegueram de Po Canals (Al costat d’escola Josep Pla) es un sistema de sanejament amb greus problemes de drenatge, donat la saturació que suporta. La mostra queda reflectida per les quantitats de “tovalloletes humites” que resten sobre el terra, al costat de l’escola Josep Pla, quan les aigües residuals es desborden anant al riu.

Hem fet fotos:  “TOVALLOLETES HUMIDES” ACUMULADES, i pintures, juntament amb aigües residuals arribant a la  “Zona Verda” a  prop del Pont del carrer Priorat.-
Inserim  3  fotografies de les realitzades en annex.-
1/ Aglomeracions de “tovalloletes”. (Està ple, i poden fer malbé el clavegueram)
2/ Abocaments de pintures de color blanc. (Química contaminant, al terra i l’aigua)
3/ Espais amplis de blancs, suposem de pintures... RESPONSABILITATS?

Per l’exposat,   DEMANEM.-
1/ Solucions tècniques als problemes del clavegueram, i d’aprofitament d’aigües pluvials.
2/ Fer neteges del clavegueram, necessàries per evitar taponaments i pudors.
3/ Donar sensibilització que cap tovalloleta es biodegradable. (Contaminen rius i mars)
4/ Conèixer les solucions per part de l’ACA . (el camí de Po Canals també ha quedat malmès)
5/ Que se’ns informi de que s’estigui fent al carrer Anoia i d’altres llocs d’actuació.


  

Atentament,Julia Díez Gómez , presidenta DEMASAB

******************************************************

Fotografies de tovalloles humides WC i pintures del C/priorat.